Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

A Bardo Consulting Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Remény utca 9., cjsz.: 13-09-178694, adószám: 25453429-2-13, képviselő: Dr. Sárvári György továbbiakban „Adatkezelő”) az alábbiakban tájékoztatja a  szolgáltatásait igénybe vevőket az általa alkalmazott adatkezelésről[1].

Az adatkezelők Az Ön személyes adatait a fenti Adatkezelő mellett a vele együttműködésben dolgozó és az adatkezelésért az Érintett felé egyetemlegesen felelős közös adatkezelő kezeli. A közös adatkezelő:  Janka Zoltán Sándor E.V. (Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 3. FE. 3., Nyilvántartási szám: 50990205, Adószám: 67948602-1-41, E-mail: janka@bardoconsulting.hu)

Az Adatkezelők és munkatársaik kötelesek a megismert személyes adatokat titkosan kezelni. Az Adatkezelők és munkatársaik munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen védve legyen.

Szolgáltatásokat igénybe vevő érintettekkel kapcsolatos adatkezelések
Az adatkezelés célja Az Adatkezelő coaching, tréning, tanácsadási szolgáltatási tevékenysége során önálló adatkezelőként az Érintett azonosításához és a kapcsolattartáshoz feltétlenül szükséges adatokat kezeli.
Kezelt személyes adatok Az Adatkezelő a szolgáltatása teljesítéséhez és a kapcsolattartáshoz az Érintett nevét, lakhelyét, email címét és telefonszámát kezeli.  Az Érintett által elektronikus levelezésben vagy más formában esetlegesen megadott egyéb személyes adatokra az Adatkezelőnek a szerződés teljesítéséhez és a kapcsolattartáshoz nincsen szüksége, azokat automatizált módon nem kezeli, nyilvántartási rendszert ezekből  nem képez. Ezért az Adatkezelő kéri az Érintetteket, hogy további személyes adataikat, különösen különleges személyes adatokat, például egészségügyi adatokat elektronikus levelezésben se adjanak meg. Amennyiben az Érintett ilyen adatokat, információkat elektronikus levelezésben mégis az Adatkezelő tudtára hoz, úgy azokat az elektronikus levelezés törlési rendjének megfelelően fogja törölni az Adatkezelő.
Adatkezelés jogalapja Érintett neve, lakhelye: Amennyiben az Érintett a szerződő Fél, akkor az Érintett neve a szerződés teljesítéséhez szükséges adat (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.) és az Adatkezelőt terhelő számviteli (bizonylat megőrzési) jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adat (GDPR  6. cikk (1) bekezdés c) pont) Ha az Érintett nem a szerződő fél (pl. munkáltatóval vagy más jogi személlyel szerződik az Adatkezelő az Érintett javára nyújtott egyéni vagy csoportos tanácsadásra, tréningre, coachingra), akkor az Érintett neve kezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Ebben az esetben a szerződő fél feladata és felelőssége, hogy az Érintett adatainak Adatkezelő részére történő átadásáról tájékoztassa az Érintettet és az adattovábbításhoz az Érintett hozzájárulását igazolható módon beszerezze és Adatkezelőnek átadja.

Érintett email címe és telefonszáma: Az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.), mivel az Adatkezelőnek célszerű kapcsolatot tartania az Érintettel postai levelezésnél gyorsabb kapcsolattartási formákban is. Az Adatkezelő jogos érdeke továbbá az, hogy  az Érintett az Adatkezelő tevékenységével vagy más okból telefonon vagy elektronikus úton nem panasznak minősülő kérdést tegyen fel az Adatkezelőnek, amelyet az Adatkezelő ezen a kapcsolattartási csatornán válaszol meg a számára.

Az adatkezelés időtartama Érintett neve és lakhelye esetében,

(i)                   ha az Érintett a szerződő fél, akkor a számviteli jogszabályokban előírt megőrzési kötelezettségek miatt a személyes adatokat az adott üzleti évet követő mérlegkészítési fordulónap utáni 8 év múlva törli az adatokat az Adatkezelő.

(ii)                 ha nem az Érintett a szerződő fél, akkor a szolgáltatás teljesítését követő 5 év múlva törli ezeket az adatokat az Adatkezelő.

Az Érintett email címét és telefonszámát az Adatkezelő a kapcsolattartás jogos érdekének fennállásáig, de legkésőbb az Érintett sikeres tiltakozásáig őrzi.

Hírlevelek, nyílt csoportokról, rendezvényekről szóló értesítések
Az adatkezelés célja Az Adatkezelő nyílt csoportjairól, rendezvényeiről, híreiről szóló tájékoztatás
Kezelt személyes adatok Az Érintett email címe vagy egyéb üzenetküldő alkalmazás (pl. Messenger) kapcsolattartási adata
Adatkezelés jogalapja Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
Az adatkezelés időtartama Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
Honlap használata során alkalmazott adatkezelések
Az adatkezelés célja  Az Adatkezelő saját honlapjához bárki kiléte felfedése (regisztráció) és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így GDPR hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.

A honlapra látogatók, valamint az Érintett számítógépének használatával az Adatkezelő részére hozzáférhetővé váló információk és hálózati azonosítói (IP cím) a honlap látogatottsági adatainak generálása, valamint az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek.  A hálózati azonosítókat az Adatkezelő nem köti semmilyen olyan más adathoz, amely alapján a honlapra látogató, vagy az Érintett személye azonosítható lenne.

Mindazonáltal a honlap működése során az alábbi cookie”-kat (sütiket) alkalmazzuk:

a)       Az ún. munkamenet sütik biztosítják honlapunk működését, ezért alkalmazásuk szükséges ahhoz, hogy Ön böngészhesse honlapjainkat. Ezen sütik az aktuális munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek számítógépéről.

 

b)       Az ún. látogatáselemző sütik feladata, hogy anonimizált weboldal felhasználási statisztikákat gyűjtsenek, és ezáltal hozzájáruljanak ahhoz, hogy weboldalunkat az oda látogatók elvárásainak megfelelően alakítsuk ki.

 

A felhasználók interaktivitását Google Analytics sütik segítségével mérjük. A Google Analytics „sütiket” a honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Google Amerikai Egyesült Államokban elhelyezett szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal. A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja ezen látogatáselemző sütik használatát. A Google a fenti információkat a honlap az Ön által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.

A honlap ún. nyomon követési vagy hirdetési sütiket nem használ. így nem követjük az Ön böngésző tevékenységét honlapunkon és így személyre szóló hirdetési tartalmakat sem kívánunk megjeleníteni az Ön számára. A harmadik fél által küldött sütik (Google AdWords, Facebook) azonban szolgálhatnak ilyen célt. Ezen sütik révén a harmadik fél statisztikákat készít, és személyre szabott ajánlatokat jelenít meg, amikor Ön más weboldalakra látogat. Az ilyen típusú sütik használatakor a harmadik fél adatvédelmi szabályzata az irányadó. Amennyiben a személyre szabott Google reklámokkal kapcsolatban beállításait módosítani szeretné, kérjük, kövesse az Google Ads Preferences Manager oldalon található utasításokat. A Facebook reklám sütikről további információkat a Facebook oldalán talál.

Érintettek jogai, egyéb információk
Érintettek jogai A GDPR alapján az Érintett

(i) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, tájékoztatást kérve az Adatkezelőknél kezelt adatokról. A tájékoztatás, illetve a kezelt adatok másolatának megadása ingyenes. Az Érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségen alapuló, ésszerű mértékű díj számítható fel,

(ii) kérelmezheti az Érintettre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását,

(iii) kérheti, hogy az Adatkezelőknél ismertessék, milyen címzetteket tájékoztatattak az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról, valamint

(iv) ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, akkor az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az Adatkezelők a hozzájárulás visszavonását követően is kezelhetik a személyes adatokat jogi kötelezettségeik teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,

(v) ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása vagy a szerződés teljesítése, akkor élhet az adathordozhatósághoz való jogával: az Érintettre vonatkozó, általa az Adatkezelők rendelkezésére bocsátott és automatizált módon kezelt személyes adatok kapcsán kérheti, hogy ezen adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetőleg hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Azt is kérheti, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – a személyes adatait az Adatkezelők közvetlenül továbbítsák a másik adatkezelőnek.

(vi) jogosult arra, hogy a saját személyes helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogos érdek érvényesítése jogalapon történik, ideértve a  profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat az Adatkezelő nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Címzettek, adatfeldolgozás Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során harmadik fél előtt a személyes adatokat nem tárja fel, nem vesz igénybe adatfeldolgozót és nem továbbítja az adatokat az adatfeldolgozás során, az alábbi adatfeldolgozók kivételével. Az Adatkezelő megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződés tartalmazza. Az adatfeldolgozóink a következők:

Adatfeldolgozó

tevékenysége

Neve, elérhetősége Szerződés időtartama
Tárhely- és informatikai szolgáltató PADMIN Bt. (Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza Daru u. 39. Cjsz.: 03-06-113301) határozatlan
Könyvelési és bérszámfejtési szolgáltatások Fél Erzsébet /ContoMed Kft. (2100 Gödöllő Berente István utca 2. Cjsz: 13-09-124080) határozatlan
Jogorvoslathoz való jog Ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a jogszabályi előírásokat, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1534 Budapest, Pf.: 843, honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz fordulhat. Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna, vegye fel velünk a kapcsolatot a fenti elérhetőségeink valamelyikén.
Időbeli hatály Jelen Adatvédelmi tájékoztató időbeli hatálya 2018. május 25. napjától visszavonásig tart. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót módosítsa. A változásról a honlapján történő közzététellel tájékoztatja az Érintetteket. Amennyiben a Tájékoztató módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak és az adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, az Adatkezelő megkéri Öntől az Érintetti hozzájárulást.

 

Érintett hozzájáruló nyilatkozatai:

 

  • Hozzájárulok email címem kezeléséhez abból a célból, hogy az Adatkezelő tájékoztasson a vele kapcsolatos hírekről, rendezvényekről, nyílt csoportokról.

[1] GDPR: Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete